Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zaprasza swoich członków na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 (czwartek) o godz. 18.00 w Izbie Regionalnej przy ul Zamkowej w Niepołomicach.

Porządek obrad

 1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej.
 8. Ustalenie wytycznych działalności  Stowarzyszenia na lata 2021- 2025
 9. Wybór prezesa SMZN,  członków Zarządu oraz  Komisji  Rewizyjnej
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwały o odwołaniu ustępującego Zarządu
 13. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
 15. Zamknięcie obrad.