Statut

ROZDZIAŁ  I

Przepisy ogólne

 • 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI  NIEPOŁOMICKIEJ  w  Niepołomicach  i  posiada  osobowość prawną.
 1.   Stowarzyszenie  powołane  jest  do  życia  na  czas  nieograniczony.
 • 2.1. Terenem działalności Stowarzyszenia  jest  obszar  Miasta  i  Gminy  Niepołomice.
 1. Siedzibą władz  Stowarzyszenia  jest  miasto  Niepołomice.
 • 3. Stowarzyszenie używa pieczęci  i  odznak  według  wzorów zatwierdzonych  przez  właściwe  organy  administracji państwowej.
 • 4. Stowarzyszenie opiera swoją  działalność  na  społecznej pracy  członków.

ROZDZIAŁ  II

Cele i środki działania

 • 5. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Praca nad rozwojem  miasta  Niepołomice  i  Ziemi  Niepołomickiej

na  odcinku  kulturalnym, gospodarczym  i  turystycznym.

 1. Zaznajamianie członków Stowarzyszenia  i  całego  społeczeństwa

z  historią  oraz  dorobkiem  kulturalnym  Niepołomic  i  Ziemi Niepołomickiej.

 1. Pobudzanie społeczeństwa niepołomickiego  do  działań w  duchu  patriotyzmu, umiłowania  miasta  i  okolicy  oraz poszanowania  jego  osiągnięć.
 2. Ochrona przyrody, krajobrazu i  zabytków  kulturowych Niepołomic  i  Ziemi  Niepołomickiej.
 3. Działalność na rzecz osób młodych i seniorów.
 • 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jedynie w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 1. Inicjowanie, propagowanie i  branie  udziału  w  realizacji ważnych  dla  mieszkańców  Niepołomic  i  Ziemi  Niepołomickiej zadań  kulturalnych, gospodarczych, turystycznych.
 2. Pielęgnowanie zdobyczy  kulturalnych  Miasta  i  Gminy Niepołomice     i  prace  na  dalszym  ich  rozwojem  i  pomnażaniem, a  przede  wszystkim  rejestrowanie  i  gromadzenie  pamiątek przeszłości  historycznej, etnograficznej, obyczajowej  w  celu utworzenia  Izby Regionalnej.
 3. Organizowanie czynów  społecznych  i  branie  w  nich  czynnego udziału  przez  członków
 4. Inicjowanie popularnych  wydawnictw  o  mieście  i  okolicy na  użytek   jego  mieszkańców  i  turystów.
 5. Organizowanie i  urządzanie  odczytów, prelekcji, pogadanek, imprez  okolicznościowych, konkursów,  wycieczek, wystaw, zjazdów  i
 6. Organizowanie  społecznego  i  towarzyskiego życia dzieci, młodzieży     i dorosłych mieszkańców Miasta  i  Gminy  Niepołomice  oraz  rozwój  sportu i turystyki.

ROZDZIAŁ  III

Członkowie, ich  prawa  i  obowiązki.

 • 7. Członkowie Stowarzyszenia  dzielą  się  na :

1/  zwyczajnych

2/  wspierających

3/  honorowych

 • 8. Członkiem zwyczajnym  jest  każda  osoba  fizyczna, pełnoletnia, która  spełnia  następujące  warunki :

1/  związana  jest  z  Niepołomicami  i  Ziemią  Niepołomicką pochodzeniem, działalnością  lub  zainteresowaniami.

2/  zgłosiła  przystąpienie  do  Stowarzyszenia  w  podpisanej deklaracji, uznała  statut i  zadeklarowała  wkład  swojej pracy  społecznej  dla  Stowarzyszenia.

3/  wpłaciła  wpisowe  i  bieżąco  będzie  opłacać  składki członkowskie.

4/  została  przyjęta  do  Stowarzyszenia  uchwałą  Zarządu.

 • 9. Członkiem wspierającym  jest  każda  osoba  fizyczna  spełniająca warunki  określone  w  § 8  lub  prawna, spełniająca  warunki określone  w  §  8  pkt. 2  i 4, ofiarująca  na  rzecz Stowarzyszenia  świadczenia  coroczne w  zadeklarowanej  wysokości.
 • 10.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba fizyczna   lub  prawna, szczególnie  zasłużona  w  pracy  kulturalnej, gospodarczej  lub  turystycznej  dla  Niepołomic  i  Ziemi  Niepołomickiej.
 1. Godność członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie.
 • 11.1. Członkowie zwyczajni, wspierający i  honorowi  Stowarzyszenia mają  prawo:

1/  czynnego  i  biernego  wyboru  władz  Stowarzyszenia.

2/  korzystania  z  wszelkich  urządzeń  i  udogodnień  jakie Stowarzyszenie  zapewnia  swym  członkom  w  statutowym spełnianiu  swych  zadań  na  warunkach  ustalonych  przez  Zarząd.

3/   członkowie  honorowi  mają  nadto  prawo  do  bezpłatnego wstępu  na  każdą  imprezę  organizowaną  przez  Stowarzyszenie.

 • 12.1. Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni  zobowiązani  są  do :

1/  ścisłego  przestrzegania  statutu  i  prawomocnych  uchwał władz    Stowarzyszenia.

2/  popierania  działalności  Stowarzyszenia  przez  społeczny wkład  swojej  pracy  i  szerzenia  jego  idei   oraz  zjednywania dla  niego  członków  i  sympatyków.

3/  regularnego  opłacania  składek  członkowskich.

4/  zawiadamiania  Zarządu  Stowarzyszenia  o  każdej  zmianie miejsca  zamieszkania.

 1. Członkowie wspierający  Stowarzyszenia  obowiązani  są  do :

1/  propagowania  celów  Stowarzyszenia.

2/  regularnego  opłacania  składek  członkowskich  oraz  wywiązywania się  z  innych  zadeklarowanych  przez  siebie  na  rzecz Stowarzyszenia  świadczeń.

 • 13.1. Ustanie praw członkowskich  następuje  przez :

1/  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu  Stowarzyszenia.

2/  skreślenie  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia podjętą  zwykłą  większością  głosów  z  powodu :

a/  nieusprawiedliwionego  zalegania  ze  składkami  członkowskimi przez  okres  ponad  12  miesięcy.

b/  działalności  niezgodnej  z  celami  lub  na  szkodę  Stowarzyszenia.

c/  utraty  praw  publicznych  i  obywatelskich  praw  honorowych prawomocnym  orzeczeniem  sądowym.

3/  śmierć  członka  lub  likwidację  organizacji  lub  instytucji będącej  członkiem  wspierającym.

 1. Od uchwały  o  nieprzyjęciu  do  Stowarzyszenia  lub  o  skreśleniu przysługuje  zainteresowanemu  prawo  odwołania  się  do  Zarządu Stowarzyszenia  na  piśmie  w  ciągu  14  dni  o  daty  zawiadomienia lub  do  Walnego  Zebrania  w  razie  nieprzyjęcia   przez  Zarząd.
 • 13a. Zabrania się:

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2/  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3/ wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ  IV

Władze  Stowarzyszenia

 • 14. 1. Władzami Stowarzyszenia są  :

1/  Walne  Zebranie

2/  Zarząd  Stowarzyszenia

3/  Komisja  Rewizyjna

 • 15. 1. Wybory władz Stowarzyszenia  odbywają  się  w  drodze  jawnego   głosowania,  kadencja  władz  Stowarzyszenia  trwa  4  lata.
 1. Ustępujący członkowie  władz  Stowarzyszenia  mogą  być  wybrani ponownie.
 2. Funkcji w  Zarządzie  i  Komisji  Rewizyjnej  nie  wolno  wzajemnie łączyć.
 3. Jeżeli inne  przepisy  Statutu  nie  stanowią  inaczej, uchwały władz   Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów w  obecności co  najmniej  połowy  liczby  członków  uprawnionych do  głosowania; w  razie  równości  głosów  decyduje  głos  przewodniczącego
 • 16.1. W razie  ustania   członkostwa  lub  ustąpienia  osoby  wchodzącej  w  skład  władz  Stowarzyszenia, władze  te  mogą  kooptować w  jej  miejsce  nowego  członka.
 1. Liczba dokooptowanych  członków  nie  może  przekraczać  1/3  liczby członków  władz  ustalonej  statutem.
 • 17.1.Zarząd Stowarzyszenia i  Komisja  Rewizyjna  mogą  zawiesić mandat  członków  tych  władz  w  wypadku  niewykonywania lub  niesumiennego  wykonywania  obowiązków  wynikających z  niniejszego  statutu.

2.Członkowie  władz  Stowarzyszenia  winni  usprawiedliwić absencję najpóźniej  na  najbliższym  zebraniu.

  A.   WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA
 • 18. Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  jest  najwyższą władzą  Stowarzyszenia
 • 19. W Walnym Zebraniu  biorą  udział  wszyscy  członkowie Stowarzyszenia oraz  z  głosem  doradczym  zaproszeni  goście . Członkom  wspierającym  –  osobom  prawnym  przysługuje  tylko  jeden  głos.
 • 20. Do kompetencji Walnego  Zebrania  należy :

1/  ustalenie  wytycznych  działalności  Stowarzyszenia.

2/  rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej.

3/  udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek Komisji  Rewizyjnej.

4/  wybór  członków  Zarządu  Stowarzyszenia  i  Komisji  Rewizyjnej

5/  zmiana  statutu.

6/  uchwalenie  preliminarza  budżetowego  oraz  planu  działalności na  rok  następny.

7/  ustalenie  wysokości  wpisowego  i  składek  członkowskich oraz  termin  ich  płatności.

8/  nadawanie  godności  członka  honorowego  Stowarzyszenia na  wniosek  Zarządu.

9/  rozstrzyganie  odwołań  od  uchwał  Zarządu.

10/  podejmowanie  uchwał  w  każdej  sprawie  wniesionej pod  obrady Walnego Zebrania.

11/  powzięcie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia.

 • 21.1. Prezes lub wiceprezes  Zarządu  otwiera  Walne  Zebranie oraz  zarządza  wybór  przewodniczącego  i  sekretarza Walnego  Zebrania.
 1. Walne  Zebranie  może  powziąć   prawomocną  uchwałę  w  sprawach określonych  w  § 20  pkt. 5 i 11  tylko  kwalifikowaną większością 2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej liczby członków  Stowarzyszenia
 • 22. Głosowanie obywa  się  w  zasadzie  jawnie,  a  tajnie  jedynie   w  sprawach, w  których  Walne  Zebranie  takie  głosowanie uchwali.
 • 23. Z obrad Walnego  Zebrania  powinien  być  spisany  protokół   i  podpisany  przez  przewodniczącego  i  sekretarza   Walnego Zebrania.
 1. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 • 24. Zarząd Stowarzyszenia kieruje  całokształtem  działalności Stowarzyszenia    w  okresach  między  Walnym  Zebraniami i odpowiada  za  swoją  działalność  przed  Walnym  Zebraniem.
 • 25. Zarząd Stowarzyszenia składa  się  z  11  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie, którzy  wybierają  ze  swojego  grona Prezydium  w  składzie :

1/  prezes.

2/  dwóch  wiceprezesów.

3/  sekretarz.

4/  skarbnik.

 • 26. Do kompetencji Zarządu  Stowarzyszenia  należy:

1/  kierowanie  działalnością  Stowarzyszenia.

2/  wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  i  czuwanie  nad przestrzeganiem  statutu  Stowarzyszenia.

3/  opracowanie  planów   pracy  oraz  projektów  preliminarza budżetowego.

4/  powoływanie  kół , sekcji  i  komisji  Stowarzyszenia , ustalanie zakresu  ich  działalności  oraz  powierzanie  poszczególnych zadań  i  prac  członkom  Stowarzyszenia  i  czuwanie  nad  ich prawidłowym  wykonaniem.

5/  zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Stowarzyszenia.

6/  składanie  sprawozdań  za  okres  kadencji  Walnemu  Zebraniu.

7/  zwoływanie  Walnego  Zebrania  –  jeden  raz  w  roku.

8/  zatwierdzanie  sprawozdań  z  działalności  kół , sekcji  i  komisji.

9/  wydawanie  zarządzeń   pokontrolnych  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej.

10/  zawieranie  umów  , prowadzenie  korespondencji  i  rachunkowości     Stowarzyszenia.

 • 27.1 Do kompetencji Prezydium  Zarządu  należy  w  szczególności      wykonywanie  Uchwał  Walnego  Zebrania  i  Zarządu   Stowarzyszenia.
 • 27.2 Prezydium Zarządu może  w  sprawach  niecierpiących  zwłoki podejmować  decyzje  mieszczące  się  w  kompetencjach  Zarządu Stowarzyszenia, uchwały  te  wymagają  zatwierdzenia  przez  Zarząd  na  najbliższym  posiedzeniu .  Nie  zatwierdzenie  uchwały  przez  Zarząd  powoduje  uchylenie  jej  mocy  obowiązującej .
 • 28. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia   odbywają  się  raz  w  miesiącu.
 • 29.1.Stowarzyszenie reprezentuje prezes Zarządu jednoosobowo.
 • 29.2 Do działania w imieniu Stowarzyszenia, nabywania praw i zaciągania zobowiązań upoważniony jest prezes Zarządu jednoosobowo.
 • 30. Zarząd Stowarzyszenia jest  upoważniony  do  podejmowania  uchwał i  wydawania  regulaminów .
 1. KOMISJA  REWIZYJNA  STOWARZYSZENIA
 • 31. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  jest  organem  kontrolującym całokształt  działalności  Stowarzyszenia.
 • 32. Komisja Rewizyjna składa  się  z  przewodniczącego  i  dwóch  członków.
 • 32a. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają rygorom przewidzianym w art. 20 pkt 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873. ze zm.), a to:

1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi   w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 • 33. Do kompetencji Komisji  Rewizyjnej  należy  :

1/  przeprowadzanie  kontroli  przynajmniej  raz  w  roku  całokształtu działalności  Stowarzyszenia  ze  szczególnym  uwzględnieniem działalności   finansowej  , gospodarczej  pod  względem  rzetelności, celowości  i  gospodarności .

2/  składanie  sprawozdań  ze  swojej  działalności  na  Walnym  Zebraniu oraz  stawianie  wniosków  o  udzielaniu  absolutorium ustępującemu  Zarządowi  .

3/  wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia uchybień w  działalności   Zarządu  Stowarzyszenia .

 • 34.Z każdej kontroli  Komisja  Rewizyjna  sporządza  protokół  w  dwóch egzemplarzach , z  których  jeden  przedstawia  Zarządowi  .

 

                                                    ROZDZIAŁ    V

Majątek Stowarzyszenia

 • 35.1 Majątek Stowarzyszenia stanowią  nieruchomości, ruchomości  oraz  fundusze

Na  fundusze  Stowarzyszenia  składają  się  :

1/  wpisowe  i  składki  członkowskie

2/  dochody  z  majątku  nieruchomego  i  ruchomego

3/  dochody  z  działalności  statutowej

4/  darowizny, zapisy, subwencje  i  dotacje

ROZDZIAŁ  VI

Postanowienia  końcowe

 • 36.1 Zmiana statutu i  rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymagają  uchwały Walnego  Zebrania  i  są  zatwierdzane  przez  władzę  rejestracyjną .
 • 36.2 Uchwała o rozwiązaniu  Stowarzyszenia  określi  jednocześnie tryb  likwidacji  oraz  cel  na  jaki  ma  być  przeznaczony majątek  Stowarzyszenia .

 

Niepołomice  dnia  15  lipca  1980 r.

Na  mocy  decyzji  Naczelnika  Miasta  i  Gminy  w  Niepołomicach
Nr.  6010/1/80 wydanej  na  podstawie  art. 21  prawa  o  stowarzyszeniach  z  dnia  27 października 1832r. /Dz..U.Nr  94 poz.808  z  późn. zmianami/   wpisano  w  dniu  15  lipca 1980r. do  rejestru  stowarzyszeń  Urzędu Miasta  i  Gminy  w  Niepołomicach  pod Nr. Rejestru  3  stowarzyszenie  p.n  „Stowarzyszenie  Miłośników  Ziemi Niepołomickiej”  z  siedzibą   w  Niepołomicach